BIST 30 Endeksine Dair Bilgi:

 

BIST 30 Endeksi (Endeks), Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur. 

 

Seçim/Endeks Alınma Kriterleri:

 

Borsa İstanbul, periyodik piyasa verilerini inceleyerek Endekste yer alacak payları belirlemektedir. 

• Payların Endekse alınabilmesi için değerleme dönemi sonu itibariyle A veya B Listesinde yer almaları şarttır. C Listesinde yer alan paylar Endekse dahil edilmemektedir. 

• Endeksin kompozisyonu Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarından oluşturulmaktadır. 

• Payların Endekse alınabilmesi için, değerleme dönemleri sonu itibarıyla Borsa İstanbul'da en az 60 gün süreyle işlem görme şartı aranmaktadır. Halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL’den veya Ulusal Pazar’daki fiili dolaşımdaki payların toplam piyasa değerinin %1’inden daha büyük olması nedeniyle değerleme dönemi içinde Endekse dahil edilen paylar için ise 60 gün süreyle işlem görme şartı aranmaz. 

• Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece bir grup payı Endekse dahil edilmektedir. 

• Endekste yer alacak payların seçimi aşağıdaki gibi yapılmaktadır: 

Paylar, değerleme dönemi sonu itibariyle fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerlerine göre ve değerleme dönemindeki günlük ortalama işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. (Günlük ortalama işlem hacimlerinin hesabında sadece özellik kodu “E” (Eski) ve “Y” (Yeni) olan normal emir işlemleri ile payların işlem gördüğü gün sayıları esas alınır.) 

Nihai sıralama ise aşağıda açıklandığı şekilde yapılmaktadır: 

Her iki listede; birinci sırada yer alan pay varsa nihai listede ilk sıraya konur. Her iki listede; birinci sırada yer alan pay yoksa, ilk iki sıra içinde yer alan pay olup olmadığına bakılır. Nihai listede ilk sırada yer alacak pay belirleninceye kadar bu işlemler tekrarlanır. Nihai listede ilk sıraya konulacak payların belirlenmesinden sonra yukarıdaki işlem takip eden sıralar için tekrar edilir. Her iki listede ilk n sıra içinde olma şartını sağlayan iki payın bulunması halinde piyasa değeri büyük olan nihai listede daha üst sıraya konur. 

Yapılan nihai sıralamada en üst sırada yer alan paylardan başlanarak ve Endekse alınmak veya çıkarılmak için gereken üst ve alt sıralar da gözetilmek suretiyle Endekse seçim yapılmaktadır. 

 

Endeks Kapsamındaki Hisse Senetlerinde Dönemsel Değişiklikler:

 

Endeks kapsamındaki paylarda aşağıdaki esaslara göre dönemsel değişiklikler yapılmaktadır: 

Endeks kapsamında olmayan bir payın Endekse girebilmesi için, değerleme dönemi verileri ile bir sonraki Endeks dönemi için yapılan çalışma sonucunda oluşturulan nihai sıralamada belirli bir üst sıraya veya üzerine çıkması, Endeks kapsamındaki bir payın Endeksten çıkarılabilmesi için ise nihai sıralamada belirli bir alt sıranın altına düşmesi gerekir BIST 30 endeksi için belirlenmiş üst ve alt sıralar 25 ve 35 şeklindedir. 

Yapılan nihai sıralamada; 

a) Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan ve Endekste olmayan paylar kapsama alınır 

b) Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen ve Endekste olan paylar Endeks kapsamından çıkarılır. 

c) Belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan pay sayısının, belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen pay sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş alt sıradaki paydan başlanarak giren-çıkan pay sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha üst sıralarda yer alan gerekli sayıda pay Endeks kapsamından çıkarılır. 

d) Belirlenmiş alt sıradan daha aşağıya inen pay sayısının, belirlenmiş üst sıraya veya daha yukarıya çıkan pay sayısından fazla olması halinde, belirlenmiş üst sıranın bir altındaki sırada yer alan paydan başlanarak giren-çıkan pay sayısının eşitliği sağlanıncaya kadar daha alt sıralarda yer alan gerekli sayıda pay Endeks kapsamına alınır. 

e) Endeks dönemleri içinde, Endeksin kapsamında olabilecek değişikliklerde kullanılmak üzere, 2 pay yedek olarak seçilir ve dönemsel değişikliklerle birlikte ilan edilir. 

 

Değerleme Dönemi:

BIST 30 Endeksi’nin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sırasında, değerlemede kullanılan verilerin ait olduğu dönemi ifade eder. Değerleme dönemi, işlem hacmi verileri için Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem gününden geriye doğru geçmiş 6 ay, piyasa değeri ve fiili dolaşımdaki pay oranı verileri için ise Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarının son işlem günüdür. 

 

Endeks Dönemi:

BIST 30 Endeksi’nin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda Endeksin kapsamında yapılan dönemsel değişikliklerin geçerli olacağı dönemi ifade eder. Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 4 Endeks dönemi vardır. 

 

Dönemsel Değişikliklerin İlanı:

BIST 30 Endeksi’nin kapsamında dönemsel olarak yapılacak değişiklikler, ilgili Endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir. 

 

Endeksin Hesaplanma ve Yayın Saatleri: 

Endeks seanslar süresince her 10 saniyede bir hesaplanır ve eşanlı olarak yayınlanır. 

 

Endeksin Hesaplanması:

Endeks, kapsamında bulunan payların fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanmakta, endeksin hesaplanmasında tescil edilmiş en son fiyatlar kullanılmaktadır Endeksin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır:   

Et = Endeksin t zamandaki değeri 

n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı 

Fit = "i" nci payın t zamandaki fiyatı 

Nit = "i" nci payın t zamandaki toplam sayısı 

Hit = "i" nci payın t zamandaki fiili dolaşımdaki pay oranı 

Bt = Endeksin t zamandaki bölen değeri 

 

Endeks ile ilgili detaylı bilgilere www.borsaistanbul.com adresinden ulaşılabilir.

Gösterge Net Aktif Değer

26.4.2019 - 12:38:41


66,085558 TL

% -0,044296